ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 Fulfillment by Amazon นําเสนอสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าบริการรายเดือน Storage Fee (ค้าวางสินค้าในคลัง) และ Removal Fee (ค้านําสินค้าออกจากคลัง) ให้กับผู้ขายที่ลงรายการสินค้าใหม่บน Amazon จํานวน 50 ชิ้นต่อ ASIN (รายการสินค้า) โดยยกเว้นให้สูงสุดถึง 100 ASINs ที่ลงขายในหมวดหมู่สินค้าที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 • เฉพาะผู้ขายแบบ Professional ที่มีจํานวน Inventory Performance Index ตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป และลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เท่านั้น
 • ผู้ขายที่ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กําหนดสามารถรับสิทธิ์ใน
  การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้สูงสุด 100 ASINs ใหม่
  บน Amazon ที่อยู่ในหมวดหมู่สินค้าที่เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ขายที่ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กําหนดสามารถรับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้สูงสุด 100 ASINs ใหม่บน Amazon ที่อยู่ในหมวดหมู่สินค้าที่เข้าร่วมรายการ
 • สําหรับแต่ละ ASINใหม่ที่เข้าร่วมรายการ ทาง FBA จะยกเว้น Storage Fee (ค่าวางสินค้าในคลัง) รายเดือน ให้ก้บสินค้า 50 ชิ้นแรกต่อ ASIN ที่ผู้ขายได้ส่งเข้ามายังคลัง FBA
  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
  และสามารถนําสินค้าดังกล่าวออกจากคลัง FBA ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยไม่เสีย Removal Fee (ค้านําสินค้าออกจากคลัง) ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดทั้งหมด
 • เมื่อลงทะเบียนและได้รับสิทธิพิเศษแล้ว สิทธิ์จะไม่ถูกยกเลิกหากคะแนน IPI ของผู้ขายลดลงตํ่ากว่า 350 คะแนน
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติของ ASIN ที่สามารถรับสิทธิ์
สินค้าที่มีขนาดเล็กมาตรฐาน (small-standard size) และขนาดใหญ่มาตรฐาน (large-standard size) เท่านั้น
ASins must be new to Amazonต้องเป็น ASINs ใหม่บน Amazon.com
ในหมวดหมู่สินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยสามารถตรวจเช็คได้ด้านล่างcom in one of the eligible product categories listed below.
หมวดหมู่สินค้าที่มีสิทธิ์
Apparel, Appliances, Arts, Crafts & Sewing, Automotive, Baby Products, Beauty, Camera & Photo, Cell Phones & Accessories, Collectibles, Computer & Video Games,Computers, Electronics, Gift Cards, Grocery, Health & Personal Care, Home & Garden,Industrial & Scientific, Jewelry, Musical Instruments, Equipment & Accessories, Office Products, Patio, Lawn & Garden,
Pet Supplies,Shoes, Sporting Goods, Tools& Home Improvement,Toys& Games, Watches, and Wine
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่
รายการสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมด